RSS

Настава и образовање

КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА – ГИМНАЗИЈА

ПРВИ РАЗРЕД
Први ниво такмичења
А. ПИСЦИ И КЊИЖЕВНА ДЕЛА
Сунце се дјевојком жени, народна лирска песма
Бановић Страхиња, народна епска песма
Дјевојка бржа од коња, народна приповетка
Лаза Лазаревић, Први пут с оцем на јутрење
Антон Павлович Чехов, Туга
Данило Киш, Рани јади
Софокле, Антигона
Иво Андрић, О причи и причању (беседа приликом примања Нобелове награде)
Еп о Гилгамешу
Хомер, Илијада (шесто певање)
Библија. Стари завет: Легенда о потопу
Библија. Нови завет: Страдање и васкрсење Христово (Јеванђеље по Матеју)
Свети Сава: Житије Светог Симеона (одломак: Болест и смрт Светог Симеона)
Теодосије: Служба Светом Сави (одломак)
Доментијан: Похвала Светом Сави и Светом Симеону
Јефимија, Похвала Кнезу Лазару
Деспот Стефан Лазаревић, Слово љубве
Константин Филозоф, Житије Деспота Стефана Лазаревића (опис Београда, о смрти Краљевића Марка, о Косовској бици)

Б. КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ И ТЕРМИНИ
• Уметност, појам и врсте уметности
• Књижевност (појам и назив)
• Наука о књижевности (теорија књижевности, историја књижевности, књижевна критика)
• Методологија проучавања књижевности
• Спољашњи и унутрашњи приступ књижевности
• Структура књижевног дела
• Лирика, лирско
• Епика, епско
• Епски јунак
• Драма, драмско
• Драмски јунак
• Протагонист, антагонист
• Лирска песма
• Епска песма
• Приповетка
• Новела
• Роман
• Драма
• Драмске врсте
• Драмски сукоб
• Трагедија
• Трагички сукоб
• Трагичка кривица
• Позориште
• Естетски утисци и доживљају књижевног дела
• Тема, мотиви, фабула и сиже у књижевном делу
• Облици казивања у књижевном делу (нарација, дескрипција, дијалог, монолог)
• Лик у књижевном делу
• Карактеризација; видови карактеризације
• Композиција књижевног дела
• Језик књижевног дела
• Мисли, идеје и уметничке поруке у књижевном делу
• Књижевност старог века (појам, главне одлике)
• Црквена поезија
• Служба
• Житије
• Похвала
• Слово

Други ниво такмичења
А. ПИСЦИ И КЊИЖЕВНА ДЕЛА
Српска дјевојка, народна лирска песма
Комади од различнијех косовских пјесама, народна епска песма
Ропство Јанковић Стојана, народна епска песма
Бој на Мишару, народна епска песма
Хасанагиница, балада
Златна јабука и девет пауница, народна приповетка
Усмено предање о Светом Сави (избор народних песама, прича и легенди)

Б. КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ И ТЕРМИНИ
• Поетика народне (усмене) књижевности
• Одлике народне књижевности: колективност, варијантност, формулативност
• Врсте народне лирске поезије
• Тематски кругови епске поезије
• Лирско-епска поезија; балада
• Типологија једноставних усмених облика
• Стих (врсте стихова)
• Метрика
• Хексаметар
• Десетерац
• Цезура
• Мит предање
• Бајка
• Епитет
• Стални епитет
• Поређење
• Персонификација
• Хипербола
• Антитеза
• Лирски паралелизам

Трећи ниво такмичења

А. ПИСЦИ И КЊИЖЕВНА ДЕЛА

Франческо Петрарка, Канцонијер (избор сонета)
Данте Алигијери, Божанствена комедија. Пакао (пето певање)
Ђовани Бокачо, Декамерон (дан пети, прича девета)
Вилијам Шекспир, Ромео и Јулија
Сервантес, Дон Кихот (осма глава)
Шишко Менчетић, Први поглед
Џоре Држић, Горчије жалости јесу ли гди кому
Марин Држић, Дундо Мароје
Марин Држић, Новела од Станца
Молијер, Тврдица
Гундулић, Осман (прво певање)
Избор из савремене поезије (Мирослав Антић, Душан Радовић, Љубомир Симовић)

Б. КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ И ТЕРМИНИ
• Хуманизам (појам, главне одлике)
• Ренесанса (појам, главне одлике)
• Петраркизам
• Елизабетанско позориште
• Шекспирологија
• Барок (одлике)
• Класицизам (одлике, представници)
• Сонет
• Фарса
• Учена (ерудитна) комедија
• Вербална комика
• Гестовна комика
• Ситуациона комика
• Дидаскалија (ремарка)
• Хумор, комика
• Градација
• Метафора
• Симбол
• Савремена књижевност

ДРУГИ РАЗРЕД

Први ниво такмичења

А. ПИСЦИ И КЊИЖЕВНА ДЕЛА

Гаврил Срефановић Венцловић, Беседе (избор)
Захарије Орфелин, Плач Сербији
Доситеј Обрадовић, Писмо Харалампију
Доситеј Обрадовић, Живот и прикљученија
Јован Стерија Поповић, Тврдица
Виктор Иго, Предговор Кромвелу
Џорџ Гордон Бајрон, Чајлд Харолд
Пушкин, Цигани
Пушкин, Евгеније Оњегин
Шандор Петефи, Слобода света
Хајне, Лорелај
Избор из поезије европског романтизма
Вук Караџић, Српски рјечник
Вук Караџић, О подјели и постању народних пјесама
Вук Караџић, Критика на роман Љубомир у Јелисиуму
Вук Караџић, Житије Ајдук-Вељка Петровића
Његош, Горски вијенац
Бранко Радичевић, Кад млидија’ умрети
Бранко Радичевић, Ђачки растанак
Ђура Јакшић, На Липару (Вече, Поноћ)
Ђура Јакшић, Јелисавета, кнегиња црногорска
Змај, Ђулићи
Змај, Ђулићи увеоци
Змај, Јутутунска народна химна
Лаза Костић, Santa Maria della Salute
Константин Миладинов, Туга за југом
Људевит Гај, Проглас
Иван Мажуранић, Смрт Смаил-аге Ченгића
Аугуст Шеноа, Сељачка буна
Франце Прешерн, Сонетни венац

Б. КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ И ТЕРМИНИ

• Барокне тенденције у српској књижевности
• Просветитељство
• Сентиментализам
• Класицизам у српској књижевности
• Писмо
• Аутобиографија
• Лирска поезија
• Лирска песма
• Стих
• Строфа
• Рима
• Структура лирске песме
• Песничка слика
• Сликовитост
• Емоционалност
• Симболичност
• Преображај значења
• Ритмичност и хармоничност
• Версификација; системи версификације
• Трохеј
• Јамб
• Дактил
• Метафора
• Персонификација
• Алегорија
• Иронија
• Сарказам
• Асиндет
• Полисиндет
• Анафора
• Епифора
• Симплоха
• Ономатопеја
• Алитерација
• Асонанца
• Игра речима
• Романтизам (одлике, поетика, представници)
• Романтично
• Гротескно
• Сонетни венац
• Лирско-епска поезија (балада, романса, поема)

Други ниво такмичења

А. ПИСЦИ И КЊИЖЕВНА ДЕЛА

Оноре де Балзак, Предговор Људској комедији
Оноре де Балзак, Чича Горио
Николај Васиљевич Гогољ, Ревизор
Толстој, Ана Карењина
Светозар Марковић, Певање и мишљење
Јаков Игњатовић, Вечити младожења
Милован Глишић, Глава шећера
Лаза Лазаревић, Ветар
Радоје Домановић, Данга
Радоје Домановић, Вођа
Стеван Сремац, Зона Замфирова
Стеван Сремац, Вукадин
Бранислав Нушић, Народни посланик

Б. КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ И ТЕРМИНИ

• Реализам (одлике, поетика, представници)
• Реалистично
• Реалистичка приповетка
• Реалистички роман
• Лик у реалистичком делу (типичност, индивидуалност)
• Мотивација у књижевним делима реализма
• Хумористично
• Сатирично

Трећи ниво такмичења

А. ПИСЦИ И КЊИЖЕВНА ДЕЛА

Симо Матавуљ, Поварета
Симо Матавуљ, Бакоња фра Брне
Војислав Илилћ, Сиво, суморно небо
Војислав Илић, Јутро на Хисару
Војислав Илић, Запуштени источник
Анте Ковачић, У регистратури (одломак: Детињство Ивице Кичмановића)
Силвије Страхимир Крањчевић, Мојсије
Јанко Керсник, Сељакова смрт
Иво Андрић, Мост на Жепи
Иво Андрић, Пут Алије Ђерзелеза
Драгослав Михаиловић, Кад су цветале тикве

Б. КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ И ТЕРМИНИ

• Савремени роман

ТРЕЋИ РАЗРЕД

Први ниво такмичења

А. ПИСЦИ И КЊИЖЕВНА ДЕЛА

Шарл Бодлер, Везе
Шарл Бодлер, Албатрос
Стефан Маларме, Лабуд
Пол Верлен, Месечина
Чехов, Ујка Вања
Богдан Поповић, Антологија новије српске лирике (Предговор)
Алекса Шантић, Моја отаџбина
Алекса Шантић, Вече на шкољу
Ачекса Шантић, Претпразничко вече
Јован Дучић, Залазак сунца
Јован Дучић, Сунцокрети
Милан Ракић, Искрена песма
Милан Ракић, Долап
Милан Ракић, Наслеђе
Владислав Петковић Дис, Можда спава
Сима Пандуровић, Светковина
Сима Пандуровић, Родна груда
Антун Густав Матош, Јесење вече
Антун Густав Матош, Нотурно
Владимир Назор, Шума спава
Борисав Станковић, У ноћи
Борисав Станковић, Кошатана
Борисав Станковић, Нечиста крв
Јован Скерлић, О Коштани
Б. КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ И ТЕРМИНИ

• Модерна (карактеристике, представници)
• Симболизам
• Импресионизам
• Модерна лирска песма (структура)
• Једанаестерац, дванаестерац
• Слободни стих
• Метонимија
• Синегдоха
• Парадокс
• Алузија
• Апострофа
• Реторско питање
• Инверзија
• Елипса
• Рефрен
• Нарација
• Дескрипција
• Дијалог
• Монолог
• Унутрашњи монолог
• Доживљени говор
• Приповедачки коментар
• Пишчев коментар
• Казивање у првом, другом, трећем лицу
• Драма у ужем смислу
• Модерна драма (психолошка, импресионистичка, симболистичка)

Други ниво такмичења

А. ПИСЦИ И КЊИЖЕВНА ДЕЛА

Петар Кочић, Мрачајски прото
Петар Кочић, Јазавац пред судом
Иван Цанкар, Краљ Бетајнове
Владимир Мајаковски, Облак у панталонама
Федерико Гарсија Лорка, Романса месечарка
Рабиндранат Тагоре, Градинар
Франц Кафка, Процес
Ернест Хемингвеј, Старац и море
Милутин Бојић, Плава гробница
Душан Васиљев, Човек пева после рата
Милош Црњански, Суматра, Објашњење Суматре
Милош Црњански, Сеобе I
Момчило Настасијевић, Туга у камену
Иво Андрић, Ex Ponto
Иво Андрић, На Дрини ћуприја

Б. КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ И ТЕРМИНИ

• Песма у прози
• Књижевни манифест
• Књижевни програм
• Авангарда
• Футуризам
• Експресионизам
• Надреализам
• Манифести авангардних покрета
• Књижевност између два рата (међуратна књижевност)
• Социјална књижевност

Трећи ниво такмичења

А. ПИСЦИ И КЊИЖЕВНА ДЕЛА

Тин Ујевић, Свакидашња јадиковка
Тин Ујевић, Колајне
Коста Рацин, Берачи дувана
Исак Самоковојлија, Рафина авлија
Вељко Петровић, Салашар
Растко Петровић, Људи говоре
Исидора Петровић, Кроника паланачког гробља – Госпа Нола
Миросла Крлежа, Господа Глембајеви
Добриша Цесарић, Повратак
Добриша Цесарић, Облак
Оскар Давичо, Хана (прва песма)
Иван Горан Ковачић, Јама
Ацо Шопов, Очи
Јуре Каштелан, Свјетлиш у тмини
Избор из лирике европске модерне (Рилке, Блок, Аполинер)
Избор из међуратне српске поезије (Десанка Максимовић, Растко Петровић, Милан Дединац, Раде Драинац, Станислав Винавер)

Б. КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ И ТЕРМИНИ

• Драмска ситуација
• Сценски језик (визуелни и акустички сценски знаци)
• Драма на сцени: публика, глумац, режија, лектор, сценограф, костимограф

 

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s

 
%d bloggers like this: