RSS

Архиве категорија: Заболоцки

Николај Заболоцки ЗАШТО НИСАМ ПЕСИМИСТА

Реч је средство људског општења. Реч црта у људској свести спољашњи свет и унутрашњи свет подједнако. Уз помоћ речи ја се обраћам људима. Реч, ван међуљудског општења губи свој смисао, постајући необавезна.

Ја сам човек, део света, његово дело. Ја сам мисао природе и њен разум. Ја сам део људског друштва, његова јединица. Уз моју помоћ и природа и човечанство преображавају сами себе, усавршавају, постају бољи.

Ја, песник, живим у свету чаробних тајни. Посвуда ме оне окружују. Биљни свет у свој својој шароликости – та трава, ти цветови, то дрвеће – моћно царство првобитног живота, основа свега живог, моја браћа, која ме хране и телом својим, и ваздухом – сви они живе заједно са мном. Зар могу да се одрекнем сродства са њима? Променљивост биљног пејзажа, додири лишћа и грана, игра сунца на плодовима земље – то је осмех на лицу мог друга, са којим сам везан спонама крвног сродства.

Неуглађени свет животиња, људске очи коња и паса, дечији разговори птица, херојска рика звери, сећају ме на моје јуче. Зар га могу заборавити?

Безброј људских лица од којих је свако – живо огледало унутрашњег живота, фини инструмент душе, препун тајни – шта може бити привлачније од сталног дружења са њима, посматрања, пријатељства.

Оку невидљива величанствена здања мисли, која се, подобно духовима уздижу над животом људског света, усхићују ме, јачају у мени веру у човека. Напори бољег дела човечанства, које се бори са болестима људског рода, које се бори са безумљем братоубилачких ратова, са подјармљивањем човека од стране другог човека, одважно прониче у тајанства природе преображавајући је – све су то знамења нове, боље етапе живота од времена његовог постанка. Сложен и разнолик свет са свим својим победама и поразима, са радостима и тугама, трагедијама и фарсама, окружује ме, и ја сам једна од његових делатних честица. Моја делатност је моја уметничка реч.

Путујући по свету чаробних тајни, истински уметник уклања са ствари и појава покорицу свакидашњице и говори свом читаоцу:

‒ То што си навикао сваки дан да гледаш, то, по чему клизиш својим навикнутим, равнодушним погледом – заправо није свакидашње, обично, уобичајено, већ пуно чари, богатог унутрашњег садржаја, и у том смислу – тајанствено. Ево, ја скидам копрену са твојих очију: погледај свет, ради у њему и радуј се што си човек!

Ето зашто нисам песимиста.

 

1957.

 

Превод: Александар Мирковић

 

Из књиге: На путу истине и љубави, Избор из руске поезије, Приредио и препевао Александар Мирковић, Сродство по избору, Нови Сад, 2019.

 

мушкатле

 
Оставите коментар

Објављено од стране на 12 маја, 2019 инч Заболоцки

 

Ознаке: , , , ,

Николај Заболоцки НА ЗАЛАСКУ

 

Кад тешким измучен радом,
Пламен моје душе утрне,
Увече прошетам с мрзовољом,
Кроз уништене брезове шуме.

На заравни прекивеној свилом
Боја розих и зелених,
У нереду стајали су складном,
Редови стабала сребрних.

Кроз невелико растојање
Између стабала, кроз листове,
Сенку је пружало преко траве,
Вечерњег неба блистање.

Уморног заласка био је час,
Час умирања кад пада,
Туге најтежи талас на нас
Због несвршеног рада.

У човеку два су света:
Један, који он сам створи,
Други, још од давних лета,
Мера наше снаге твори.

Ту велика несразмера влада,
Јер и поред свега интереса,
Брезик крај Коломне сада
Још не личи на моја чудеса.

Душа је у невидљивом лебдела
И прича препуна својих,
Погледом слепим је пратила
Природу што око ње стоји.

Можда, тако, и мисао гола,
Бачена некад у дубоку тмушу
Сама у себи сва изнемогла,
Не осећа моју душу.

1958

Препевао: Александар Мирковић

na zal
 
Оставите коментар

Објављено од стране на 22 фебруара, 2016 инч Заболоцки

 

Ознаке: , , , ,

Nikolaj Zabolocki KIŠA

U magli oblačnih razvalina

Iščekujući jutarnju rumen,

Bio je skoro nematerijalan,

U formu života neodeven.

 

Zametak, oblacima hranjen,

Talasao se i bujao,

I namah, veseo i osnažen,

Zasvirao je i zapevao.

 

I zasjalo je sve na dubravi

Munjevitim bljeskom suza,

I zdrhtali su svi listovi

Na tankim granama breza.

 

Nitima bezbrojnim razapet

Međ zemljom i nebom tmurnim,

Glavom nadole učini okret,

U tok zbitija upade burni.

 

Padao je koso, iz daljine

U sedih dubova gomile,

I grudi moćne zemljine

Uz drhtaj su ga pile.

 

N.A. Zabolocki – PESME

 

Prepevao: Aleksandar Mirković

kisa

 
1 коментар

Објављено од стране на 6 фебруара, 2016 инч Заболоцки

 

Ознаке: , , , , ,

Nikolaj Zabolocki ZAŠTO NISAM PESIMISTA

Reč je sredstvo ljudskog opštenja. Reč crta u ljudskoj svesti spoljašnji svet i unutrašnji svet podjednako. Uz pomoć reči ja se obraćam ljudima. Reč, van međuljudskog opštenja gubi svoj smisao, postajući neobavezna.

Ja sam čovek, deo sveta, njegovo delo. Ja sam misao prirode i njen razum. Ja sam deo ljudskog društva, njegova jedinica. Uz moju pomoć i priroda i čovečanstvo preobražavaju sami sebe, usavršavaju, postaju bolji.

Ja, pesnik, živim u svetu čarobnih tajni. Posvuda me one okružuju. Biljni svet u svoj svojoj šarolikosti – ta trava, ti cvetovi, to drveće – moćno carstvo prvobitnog života, osnova svega živog, moja braća, koja me hrane i telom svojim, i vazduhom – svi oni žive zajedno sa mnom. Zar mogu da se odreknem srodstva sa njima? Promenljivost biljnog pejzaža, dodiri lišća i grana, igra sunca na plodovima zemlje – to je osmeh na licu mog druga, sa kojim sam vezan sponama krvnog srodstva.

Neuglađeni svet životinja, ljudske oči konja i pasa, dečiji razgovori ptica, herojska rika zveri, sećaju me na moje juče. Zar ga mogu zaboraviti?

Bezbroj ljudskih lica od kojih je svako – živo ogledalo unutrašnjeg života, fini instrument duše, prepun tajni – šta može biti privlačnije od stalnog druženja sa njima, posmatranja, prijateljstva.

Oku nevidljiva veličanstvena zdanja misli, koja se, podobno duhovima uzdižu nad životom ljudskog sveta, ushićuju me, jačaju u meni veru u čoveka. Napori boljeg dela čovečanstva, koje se bori sa bolestima ljudskog roda, koje se bori sa bezumljem bratoubilačkih ratova, sa podjarmljivanjem čoveka od strane drugog čoveka, odvažno proniče u tajanstva prirode preobražavajući je – sve su to znamenja nove, bolje etape života od vremena njegovog postanka. Složen i raznolik svet sa svim svojim pobedama i porazima, sa radostima i tugama, tragedijama i farsama, okružuje me, i ja sam jedna od njegovih delatnih čestica. Moja delatnost je moja umetnička reč.

Putujući po svetu čarobnih tajni, istinski umetnik uklanja sa stvari i pojava pokoricu svakidašnjice i govori svom čitaocu:

– To što si navikao svaki dan da gledaš, to, po čemu kliziš svojim naviknutim, ravnodušnim pogledom – zapravo nije svakidašnje, obično, uobičajeno, već puno čari, bogatog unutrašnjeg sadržaja, i u tom smislu – tajanstveno. Evo, ja skidam koprenu sa tvojih očiju: pogledaj svet, radi u njemu i raduj se što si čovek!

Eto zašto nisam pesimista.

Nikolaj Zabolocki, 1957

Preveo: Aleksandar Mirković

zab pesimista
 
1 коментар

Објављено од стране на 6 фебруара, 2016 инч Заболоцки

 

Ознаке: , , , , ,

Nikolaj Zabolocki MISAO – SLIKA – MUZIKA

 

Srce poezije – u njenoj je sadržajnosti. Sadržajnost stihova zavisi od onoga štо autor nosi u duši, od njegovog poetskog osećanja sveta i njegovog pogleda na svet. Budući da je umetnik, pesnik je u obavezi da sa stvari i pojava uklanja njihove uobičajene, svakidašnje maske, da pokaže čednost sveta, tajnama prepuno njegovo značenje. Uobičajene kombinacije reči, mehaničke formule poezije, retorika i mentorstvo pružaju poeziji lošu uslugu. Onaj, koji vidi stvari i pojave u njihovom živom obliku, naći će i žive, nesvakidašnje načine spajanja reči.

Sve reči su dobre, i gotovo sve odgovaraju pesniku. Međutim, svaka pojedinačno uzeta reč, nije umetnička reč. Reč dobija svoj umetnički oblik samo kada se na određeni način spoji sa drugim rečima. Kakava su to spajanja?

To su pre svega spajanja smislova. Smislovi reči stupaju u brakove i prave svadbe. Slivajući se, smislovi reči se međusobno preinačuju, rađajući preobražaj smisla. Atomi novih smislova grade gigantske molekule, koji, sa svoje strane, stvaraju umetničku sliku. Spajanjem slika upravlja poetska misao.

Slično kao što je u mikroskopskom telašcu hromozoma predodređen karakter budućeg organizma, tako i povezivanje smislova na uobičajen način, određuje opšti oblik i smisao umetničkog dela. Kojim putem da ide pesnik – od pojedinačnog ka opštem ili od opšteg ka pojedinačnom? Mislim da ni jedan od ovih puteva nije pravi, budući da je gola racionalnost nesposobna za poetske podvige. Analitički i sintetički putevi, odvojeni, za pesnika su neprikladni. Pesnik radi svim svojim bićem, nesvesno sjedinjujući u sebi oba ova metoda.

Ali smisao još uvek nije cela reč. Reč ima i svoje zvučanje. Zvuk je drugo neodvojivo svojstvo reči. Zvučanje svake pojedinačno uzete reči nema umetničko značenje. Umetnički zvuk nastaje tek spajanjem reči. Spojevi koji se teško mogu izgovoriti, u kojima se reči taru jedna o drugu, smetaju jedna drugoj, guraju se i gaze po nogama – nisu podesni za poeziju. Reči treba da se grle i miluju, pletu žive vence i hvataju u kola, one treba da pevaju, sviraju i plaču, one treba da se dozivaju, kao zaljubljeni u šumi, da namiguju jedna drugoj, da šalju tajne znake, zakazuju susrete i dvoboje. Ne znam može li se takvom povezivanju reči naučiti. Obično se pesniku ono samo od sebe dešava, pa to primeti tek pošto je pesma napisana.

Pesnik radi celokupnim svojim bićem istovremeno: razumom, srcem, dušom, muskulama. On radi celim organizmom, i što je taj rad uskladjeniji, utoliko će biti viši njegov kvalitet. Da bi trijumfovala misao pesnik je ovaploćuje u slike. Da bi jezik delovao, pesnik iz njega izvlači svu muzikalnu snagu, koju on poseduje. Misao – Slika – Muzika – to je idealno trojstvo kome stremi poeta.

Nikolaj Zabolocki, 1957

preveo: Aleksandar Mirković

zab 1

 
Оставите коментар

Објављено од стране на 31 јануара, 2016 инч Заболоцки

 

Ознаке: , , ,

Николај Заболоцки ЈУЧЕ, ДОК САМ МИСЛИО О СМРТИ ЈА

Јуче, о смрти док сам мислио ја,
Душа ми се огорчењем пунила.
Чемеран беше дан! Древна природа
Тамом шума у мене је гледала.

 

И туга растанка неподношљива
Проже срце моје; истога трена
Све, све чух ја – и пој вечерњи трава,
И воде реч, и мртви крик камена.

 

И ја, жив, лутах сâм над пољима,
Без страха прођох покрај старих лêса,
Мисли мртвих прозрачним стубовима
Дизаху се крај мене до небеса.

 

И глас Пушкинов над лишћем сетан,
И птице Хлебњикове певаху са воде.
И сретох камен. Камен непокретан,
И на њему беше лик Сковороде.

 

И сва створења, и сви су народи
Чували њено непролазно биће,
И ја сам био – не дете природи
Већ мисао њена, ум што вечно свиће.

 

Препев: Александар Мирковић

 

Wassily Kandinsky FOREST EDGE

Wassily Kandinsky FOREST EDGE

 
Оставите коментар

Објављено од стране на 24 децембра, 2015 инч Заболоцки

 

Ознаке: , , , ,

Nikolaj Zabolocki O LEPOTI LJUDSKIH LICA

Postoje lica, slična raskošnim portalima,
Gde se veliko svuda nazire u malima.
Postoje lica – priličja tužnih udžerica,
Gde se kuva jetra i pahne sirnica.
Neka su hladna i mrtva lica
Rešetkama zatvorena kao tamnica.
Druga – kao kule u kojima odavno
Ne živi niko, prazno zuri okno tamno.
No, kolibu malu znao sam nekada,
Skromna je bila i neugledna tada,
Al’ iz prozora njenih uvek je ka meni,
Prolećnog dana svetlog strujao dah sneni.
Lepota sveta čudesna je i velika!
Postoje lica – slična pesmi pobednika.
Od takvih, suncu nalik, nota blistavih
Satvorena je pesma visina nebeskih.
1955
Prepevao: Aleksandar Mirković
LICA
 
Оставите коментар

Објављено од стране на 22 новембра, 2015 инч Заболоцки

 

Ознаке: , , , , ,

Nikolaj Zabolocki KO UMNOŽAVA ZNANJE UMNOŽAVA MUKU

Veliko znanje ide sa brigom velikom, ***

Govori nam  Propovednik sa svog prestola.

Ja mudrac nisam, otukd mi toliko bola,

zašto žalim za svetom, zašto za čovekom?

Da živi priroda želi i zato ona

Milione zrna baca ispred ptica,

No od milion ptica, do zvezda, svetlica,

Jedva se da se vine ponekad i jedna.

Vaseljena šumi i moli za lepotu

Kriče mora, prošarana, puna pene,

Ali na brdima zemlje, groblju vaseljene

Samo izabrani cvetovi zrače divotu.

Zar sam ja samo ja? Ja sam samo tren nem

Tuđih postojanja. Bože pravedni i pravi,

Zašto si stvorio taj svet, mili i krvavi,

I dao mi um, da ga razumem!

1957.

*** 1,18″ Jer gde je mnogo mudrosti, mnogo je brige i ko munožava znanje, umnožava muku.“ (KNJIGA PROPOVEDNIKOVA)

Nikolaj Zabolocki

Prepevao: Aleksandar Mirković

zabol 1

*** 1,18″ Jer gde je mnogo mudrosti, mnogo je brige i ko munožava znanje, umnožava muku.“ (KNJIGA PROPOVEDNIKOVA)

Nikolaj Zabolocki

Prepevao: A.M.

 
Оставите коментар

Објављено од стране на 6 октобра, 2015 инч Заболоцки

 

Ознаке: , , ,