RSS

Архиве ознака: појмови из теорије књижевности

Појмови из књижевности 1

Уметност – стварање уметничког дела
Уметник – творац дела
Имагинација – машта, уобразиља; стваралачка способност замишљања и измишљања
Синкретичност – повезивање различитих облика уметничког изражавања у једном уметничком делу
Естетски доживљај – осећање лепога, духовно уживање и пријатност, дивљење
Универзалност – општељудска и свевременска вредност
Књижевност – шире значење (све што је написано у различитим областима људског духа) и уже значење (уметничка књижевност)
Уметничка књижевност – предмет науке о књижевности; писана (ауторска) и усмена (народна) књижевност; у облику стиха или прозе
Контекст – говорна или мисаона целина у којој написано или изречено добија пуни смисао
Свет књижевног дела – разноврсни призори или утисци обликују се и граде у делу, омогућавајући ново разумевање ствари и догађаја
Уметнички доживљај – утисак који се стиче у сусрету са светом уметничког дела
Уметничке епохе – историјски периоди у развоју уметности
Поетика – правило уметничког стварања; појам се користи као синоним за теорију књижевности уопште
Варијанте – различити облици истог дела у народној књижевности
Формулативност – устаљене, стајаће речи у народној књижевности, устаљени облици казивања
Идиом – облик књижевног изражавања
Интенција – идеја или намера писца; идејни склоп текста
Наука о књижевности – скуп више научних дисциплина које се баве систематичним и целокупним проучавањем књижевности
Књижевна терминологија – скуп стручних израза са прецизно утврђеним значењем
Историја књижевности – грана науке о књижевности која проучава књижевне појаве у њиховом историјском настајању, развоју и узрочно-последичним везама
Теорија књижевности – проучава процесе уметничког стварања
Књижевна критика – део науке о књижевности; служи као спона између књижевног дела и публике
Слојевита структура књижевног текста – књижевни текст је слојевита организациона творевина
Слој звучања – скуп гласова који својом вокалношћу, звучношћу, понављањем, делују на читаоца

 
1 коментар

Објављено од стране на 24 новембра, 2015 инч теорија књижевности

 

Ознаке: